Regulamin domków

Szanowni Państwo ! Serdecznie witamy, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku a jednocześnie zapewni sprawną organizację.

1. Służymy Państwu wszelką pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

2. Dobę hotelową rozpoczynamy o 14.00, kończymy o godz. 11.00.

3. Przy odbiorze kluczy należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) w celu dokonania niezbędnych formalności dotyczących użytkowania domku.

4. Do korzystania z domku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka.

5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności właściciela po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco.

7. Wszelkie ewentualne reklamacje proszę zgłaszać na bieżąco.

8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność.

9. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe oraz pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zabezpieczeniem swoich rzeczy w momencie opuszczania domku.

11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00 rano.

12. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania czy zwrotu pieniędzy za pobyt.

13. Osoby nie będące Wczasowiczami Domku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego opuszczenia.

14. Zezwalamy na pobyt zwierząt domowych. Właściciele są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.

15. W DOMKU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU, PAPIEROSÓW, itp. !!!!!!

16. Nie wolno zabierać ze sobą na plaże KOCY które znajdują się na wyposażeniu domku.

17. Parkowanie wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego celu (parking bezpłatny, niestrzeżony).

18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 15 w domku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

19. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.

20. Regulamin pobytu w domku wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 dni od dnia wstępnej rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.

22. Wniesienie zaliczki na rachunek bankowy równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

23. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 20 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

24. W przypadku rezygnacji dalszego pobytu w domku w trakcie trwania wypoczynku Klient otrzymuje zwrot środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu z potrąceniem kary umownej w wysokości 80 procent ceny pobytu za każdy niewykorzystany dzień pobytu.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

Regulamin serwisu internetowego Domekwsielpi.pl

§ 1. Postanowienia wstępne oraz terminologia

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym Domekwsielpi.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Usługa - oznacza usługę prezentacji treści zawartych w ramach Serwisu.

3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Michał Woś, zarejestrowany pod numerem identyfikacji podatkowej 86-41-789-304, zwany dalej Administratorem.

4. Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje zasad zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika oraz danych, które Serwis umieszcza po stronie jego przeglądarki, dostępny pod adresem internetowym https://domekwsielpi.pl/regulamin.

5. Użytkownik - odwiedzający Usługę niezależnie od sprzętu oraz oprogramowania, którego w tym celu używa.

6. Regulamin - niniejszy regulamin, określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

7. Umowa - umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi w Serwisu zgodnie z Regulaminem;

8. Materiały - głównie, ale nie wyłącznie, materiały w postaci plików tekstowych oraz zdjęciowych i multumedialnych - przesyłane Użytkownikowi za pośrednictwem serwera hostującego Serwis poprzez sięc Internet a następnie oprogramowanie używane przez Użytkownika.

9. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://domekwsielpi.pl/regulamin.

10. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików "cookies" przez Administratora są zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2. Zasady dotyczące Usługi

1. Administrator informuje, że dane podane na stronach Serwisu przygotowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Usługa nie ma charakteru reklamowego i nie stanowi wiążącej oferty świadczenia usług.

3. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi Użytkownik Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, będące rezultatem oparcia się na prezentowanych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego Użytkownik.

4. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Administrator uznaje za niedopuszczalne:

a) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

b) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich.

§ 3. Warunki techniczne ze strony Użytkownika

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa oraz wygody Użytkownika.

2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek, z włączoną obsługą plików "cookies", obsługą mechanizmów Web Storage oraz JavaScript:

• Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszej wersji;

• Microsoft Spartan w dowolnej wersji

• Mozilla Firefox w wersji 37.0 lub nowszej wersji;

• Google Chrome 53.0 lub nowszej wersji;

Działanie w innych przeglądarkach ze szczególnym uwzględnieniem przeglądarek mobilnych nie jest gwarantowane, chociaż Administrator dołoży wszelkich starań, aby było maksymalnie komfortowe oraz bezpieczne.

§ 4. Zasady korzystania z Materiałów udostępnionych w Serwisie.

1. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione przez prawo autorskie. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek ich części nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, jednakże przechowywanie w pamięci komputera oraz drukowanie materiałów z tej strony internetowej na osobisty użytek osób ją odwiedzających jest prawnie dozwolone.

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce korzystać z Materiałów w celu innym niż opisany w Regulaminie, musi uzyskać odrębną drogą pisemną udzieloną przez Administratora pod rygorem nieważności.

3. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Serwisu oraz użytych w serwisie innych logotypów Administratora jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi, chyba że Administrator wskaże na zewnętrzne źródło danych Materiałów.

4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej drogą mailową lub pisemną pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje na działanie Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Administratora na numer adres: kontakt@domekwsielpi.pl.

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej), zgadzając się jednocześnie na kontakt zwrotny ze strony Administratora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Brak informacji zwrotnej odnoszącej się do danej reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie bezzasadności reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@domekwsielpi.pl.

4. Wszelkie oferty zamieszczane na Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Użytkowników Serwisu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

2. Administrator zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające między innymi datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

§ 2. Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

1. Administrator nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje danych osobowych użytkowników, poza danymi przekazywanymi w formularzach kontaktowych oraz IP.

§ 3. Polityka "Cookies" i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika i/lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie.

1. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: "Cookies", "Local Storage Object", "Session Storage Object"). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem "cookies".

2. Pliki "cookies" są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika oraz jej stanu w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje o stanie przeglądarki w kontekście działania Usługi.

3. Administrator informuje, że podmioty trzecie mogą umieszczać w Serwisie swoje pliki "cookies" i odczytywać je z przeglądarek Użytkowników.

4. Większość plików "cookies" to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (po zamknięciu okna przeglądarki).

5. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików "cookies", jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu.

6. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowany został mechanizm przyjmowania plików "cookies", umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

7. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami "cookies" w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystana z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności / bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami "cookies" spowoduje, iż pliki "cookies" będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

8. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkowników. Za ich pomocą nie są przetwarzane dane osobowe.

9. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

§ 4. Logi dostępowe

1. W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika oraz rodzaju przeglądarki, która służyła Użytkownikowi w tym celu. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa powyższych danych.

§ 5. Odsyłacze do innych stron

1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu Domekwsielpi.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Administrator. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

§ 6. Zmiany w polityce prywatności

1. W stopce Serwisu administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

§ 7. Kontakt

1. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres mailowy: kontakt@domekwsielpi.pl.